PRESIDENT'S SCHOLARS AWARD

2012

Awardee: 
Jenny Ren

Selection Committee: 
Zhun Zhao (Chair), Teng Xu, Lixin You, Wei Wang, Yang Zhang

Awardee: 
Nijia ZHOU (Brazoswood High School)
Jeffery F. XU (Clear Lake High School)
Henry SUN (Clements High School)


Selection Committee: 

Wei WANG (Chair), Jianxin WANG, Bin WAN, Lixin YOU, Luyi SUN, Xiuli WANG, Shishan ZHANG

2011

Awardee: 
Michelle LEE

Selection Committee: 
Wei WANG (Chair), Teng XU, Jianxin WANG, Lixin YOU, Jie YU, Quin YU

2013