Awardee: 
1st place: 
2nd place: 
3rd place: 


Selection Committee: 
Yang Zhang (Chair), Lu Yuan, Yijian Lin, Zhun Zhao

OUTSTANDING POSTER AWARD

2013